Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni je moderní institucí, která s odvahou reaguje na výzvy přicházející s proměnami společnosti. Fakultě je vlastní respekt, svoboda, důvěra, zodpovědnost, otevřenost novým věcem a sebevědomí.

Fakulta garantuje institucionální akreditaci v učitelství, snaží se rozvíjet nejenom programy a obory MŠ, ZŠ a SŠ, ale i doktorská studia. Výuka navazuje na kvalitní tvůrčí a uměleckou činnost, do nichž jsou zapojováni studenti. 

Akademičtí pracovníci nejen předávají budoucím učitelům odborné znalosti, ale způsobem výuky a svým přístupem jsou pro ně zároveň příkladem dobré praxe. Za svoji práci jsou odpovídajícím způsobem finančně ohodnoceni. Kultura fakulty podporuje motivaci každého člena akademické obce. Pracovníci se cítí být členy širšího týmu, zajímají se o dění nad rámec vlastní výuky a jsou motivováni ke spolupráci. Spolupráce je realizována prostřednictvím týmové práce, kdy jsou akademici aktivní ve své tvůrčí činnosti, která je běžnou součástí jejich profesního rozvoje. Na fakultě jsou definovány procesy, které jsou transparentně nastaveny, a to u všech rolí fakulty. Je dán jasný popis kompetencí a ustálených postupů podporujících chod a řízení fakulty. Procesy jsou reflektovány v pravidelných intervalech a upravovány tak, aby vždy byla zajištěna efektivita a podpora pracovníků. 

Studenti jsou respektováni jako partneři ve vzdělávacím procesu a jsou součástí dialogu, který vede k jejich vzdělávání. Vedením jsou průběžně reflektovány návrhy a připomínky vyplývající z hodnocení studentů a jsou přijímána příslušná opatření, která z nich vyplývají. 

FPE je kvalitní značka, pod níž se realizuje široké spektrum aktivit, od prestižních projektů, přes kvalitní výzkum až po vývoj učebnic. 

Vize je postavena na rozvoji hodnot (komunikace, spolupráce, transparentnost, profesionalita), které jsou konkrétně realizovány digitalizací procesů, rozvojem interního systému pro komunikaci, vnitřního systému hodnocení tvůrčí (a paralelně umělecké) činnosti spolu se systémem kariérního růstu a celoživotního vzdělávání pracovníků fakulty.