Spolupráce – základem bude skutečná podpora týmové práce na katedrách a týmové spolupráce mezi katedrami. V přípravě učitelů bude zásadní spolupráce mezi studenty a akademiky − studenti jsou kolegové, partneři vyučujících.

  • Vedení fakulty bude vytvářet prostředí, ve kterém vedoucí kateder mohou plně realizovat strategii fakulty. Podpoříme rozvoj a vznik mezikatedrálních, multioborových týmů, které se stanou základem odborné práce v jednotlivých oborech i mezioborově v transdidaktice.
  • Bude pěstováno ovzduší tvořivosti a sdílení, fakulta bude otevřena spolupráci s ostatními součástmi univerzity. V oborech, kde fakulta bude moci nabídnut
    spolupráci, budou v rámci ZČU aktivně vyhledáváni partneři pro rozvoj multidisciplinárního výzkumu (např. virtuální třída).
  • Na katedrách, kde není dosud plně rozvinuta tvůrčí činnost, zavedeme podpůrná opatření včetně zprostředkování vhodné spolupráce. V rámci spolupráce s absolventy a pedagogickou i nepedagogickou veřejností budeme podporovat online komunikaci a spolupráci prostřednictvím sociálních sítí. Pomocí vědeckých sociálních sítí chceme udržovat a navazovat spolupráci a sledovat hlavní proudy výzkumů a inovací.
  • V rámci spolupráce se studenty budou efektivně využívány různé motivační nástroje včetně mimořádných stipendií. Bude zdůrazňována role studentské komory AS FPE, studenti budou od prvního ročníku oslovováni k zapojení do činnosti v senátu a života fakulty. Budou plně podporovány studentské spolky a iniciativy.
  • Fakulta bude nabízet a podílet se na vzdělávání pedagogů i na jiných součástech ZČU – jsme fakulta, která umí naučit učit!