Profesionalita bude chápána jako snaha o excelenci v přípravě učitelů – pozitivní přístup k inovacím, stálé profesní učení a zlepšování se u všech členů fakulty.

  • Na fakultě nastavíme systém dalšího vzdělávání, který bude propojen s kariérním růstem pracovníků.
  • Profesionalita bude vyžadována v participaci všech členů akademické obce i dalších zaměstnanců fakulty na jejím řízení, tvůrčí činnosti, výuce a jednání se studenty na všech úrovních.
  • Budou posíleny pravomoci vedoucího katedry (VK). VK bude (společně s garanty studijních programů) profesionálem, který bude řídit a tvořit strategii katedry (oboru). Bude mít zásadní slovo v personálních otázkách i odměňování, ale i maximální zodpovědnost za výstupy katedry pokrývající všechny role fakulty. Vedení fakulty mu bude poskytovat profesionální zázemí a podporu v rámci i mimo ZČU.

  • Příprava učitelů vyžaduje odborníky, kteří učí a svou odbornost tak sdílejí v rámci výuky budoucích pedagogů. Pracovníci fakulty tak přímo ovlivňují naše budoucí generace.

  • FPE bude pracovištěm uvědomujícím si svůj význam a silnou zodpovědnost za přípravu budoucí generace. Pracovníci fakulty budou tvůrčí a pedagogickou činností přispívat k chápání učitelství ve společnosti jako důležité a sebevědomé profese. Studenti a akademici na FPE budou vedeni k hrdosti na svou budoucí a současnou práci a dostane se jim podpory v šíření tohoto poslání v rámci univerzity i regionu. FPE a všichni její pracovníci se musí stát sebevědomým a spolehlivým partnerem v pedagogické práci i tvůrčí činnosti jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
  • Fakulta bude hrát aktivní roli při přípravě Strategického záměru ZČU na období 21 až 25, a to zejména v oblastech, které spadají do její gesce. Z činností a výsledků fakulty musí být přirozeně zřejmé, že FPE má exkluzivitu v oblastech výuky a vzdělávání.
  • Profesionality bude dosaženo kontinuálním vnitřním hodnocení kvality ve všech relevantních oblastech. Z kritérií, které jsou sledovány a hodnoceny na ZČU bude věnována pozornost zejména: vedení, strategii, procesům a službám, partnerům, pracovníkům a hodnocení studenty.