Výuka, pedagogická činnost

 • bude dosažena a udržena institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Učitelství (Bc. a Mgr.);
 • bude usilováno o double-degree u vybraných oborů a budou zajištěny funkční a finančně únosné akreditace (oborové kombinace) pro SŠ;
 • bude rozvíjen systém sítě partnerských škol, na kterých budou probíhat praxe,
  ale bude zde realizována i výzkumná činnost (např. společně s učiteli);
 • průběžně bude zkvalitňován stav praxí (s vyhodnocením aktuálního stavu) a následnými inovacemi (praxe budou přirozenou součástí studia, budou průběžné a gradující, reálně a pravidelně reflektované v předmětech věnovaných didaktice a budou probíhat u kvalitních vyučujících, se kterými bude probíhat kontinuální spolupráce);
 • tvorba rozvrhů bude organizována tak, aby se studentům nepřekrývaly povinné předměty – bude provedena analýza přístupů k tvorbě rozvrhu na ostatních fakultách vzdělávajících učitele, podpořena digitalizace výuky, integrace a jednotné zpřístupnění digitálních výukových materiálů na fakultě;
 • rozvrhování předmětů bude realizováno tak, aby kapacita učeben odpovídala počtu zapsaných studentů; výuka bude prioritně směřována do dopoledních hodin;
 • budou realizována opatření na podporu nově nastupujících studentů s cílem snížit neúspěšnost studia;
 • jazyková vybavenost učitelů i studentů bude systematicky zvyšována, bude aktivně rozvíjena úzká a produktivní vazba na zahraniční univerzity;
 • u vhodných oborů (programů) kombinované formy studia bude výuka realizována s výraznou podporou přes e-learning;
 • bude vytvořena kvalitní a přehledná organizační struktura pro studující prvního stupně;
 • budou podporovány stáže zahraničních studentů u nás (také na nejazykových katedrách) a podporována organizace významných mezinárodních akcí.
 • bude důsledně dbáno na dodržování studijního a zkušebního řádu ze strany studentů, ale i akademických pracovníků. Bude vytvořen systém, který umožní spravedlivé řešení případných problémů. O jeho formě proběhne diskuze s akademickou obcí (může to být např. studentský ombudsman či etická komise s výrazným zastoupením studentů apod.)

Ekonomika a organizace

 • snaha o zvyšování mezd (s preferencí tarifní mzdy) všech pracovníků fakulty bude dlouhodobou prioritou;
 • bude přijata transparentní a jednoduchá metodika tvorby rozpočtu fakulty založená na nákladovém systému. Před jejím přijetím budou optimalizovány výukové a organizační procesy, stejně jako realizována a vyhodnocena vnitřní metodika hodnocení tvůrčí a umělecké činnosti. Zavedení metodiky bude provázet dlouhodobá diskuse v AS FPE a akademické obci;
 • bude realizována aktivní spolupráce s vedením univerzity v prosazování významu vzdělávání učitelů v rámci univerzity i ve vnějším politickém prostředí − příprava učitelů na ZČU začne být chápána jako priorita univerzity. Vedení fakulty se bude aktivně podílet na nové metodice tvorby rozpočtu ZČU;
 • bude zaveden průběžný a oboustranný systém komunikace a hodnocení, mezi vedením fakulty, vedoucími kateder a jednotlivými pracovníky (včetně THP); Vedení fakulty bude hodnotit a hledat možnosti zlepšení u jednotlivých pracovníků a jednotliví pracovníci budou hodnotit a hledat možnosti zlepšení u sebe, vedoucích kateder a vedení fakulty. Půjde tak nejenom o systém hodnocení, ale nastavenou kontinuálně probíhající komunikaci.
 • na fakultě budou zaváděna opatření v oblasti personální politiky – jasné podmínky při výběrových řízeních, kariérní postupy pracovníků, které budou, kromě respektované akademické hierarchie, spojeny se systémem dalšího vzdělávání pracovníků; Do senátu bude připraven návrh o opakovaných rekonkurzech na vedoucí kateder.
 • bude zřízena pracovní skupina dominantně s THP (pod vedením tajemníka), řešící nastavení procesů na fakultě;
 • ve spolupráci s vedením univerzity bude zajištěna průběžná a vysoká míra údržby všech budov, kde jsou lokalizována pracoviště fakulty, a to do doby počátku rekonstrukce budov Kl-CH;
 • rekonstrukce objektů Kl-CH bude plánována komplementárně s výukou a požadavky všech dotyčných pracovišť;
 • na fakultě budou budovány prostory k odpočinku a diskuzím (další péče o prostory bufetu na Klatovské a budování dalších „rekreačních zón“ v prostorách fakulty).

Tvůrčí a umělecká činnost

 • vznikne systém vnitřního hodnocení tvůrčí a umělecké činnosti navazující na univerzitní hodnocení, kde budou zohledněna specifika pedagogické fakulty. Vedle evaluačního významu bude mít systém za cíl pracovníky motivovat. Fakulta bude důsledně využívat elektronické informační zdroje a vědecké sociální sítě;
 • týmy a týmová práce budou chápány jako základ rozvoje výzkumu na fakultě – návaznost na týmy rozvíjené například v projektu Cesty k inkluzi a Didaktika A. Prioritně bude podporován přirozený růst týmů „zdola“, budou vytipovány existující týmy nebo jednotliví pracovníci, rozvoj týmové spolupráce i v humanitních oborech; transdidaktika jako jednotící téma fakulty;
 • budou rozvíjeny oblasti, které se stanou reprezentativní pro fakultu (zde multioborové týmy – vytipování, ustálení, cílený rozvoj);
 • bude vytvořen mezioborový dialog (např. mezi lingvisty jednotlivých jazyků), který bude mít formu pravidelného setkávání, odborné diskuze a později bude fungovat jako podhoubí pro vznik výzkumných týmů, společných publikací apod.;
 • budou podporovány fakultní publikační platformy, a to již zavedené a zejména multioborové (jak zaměřené přírodovědně, tak humanitně či umělecky).

Celoživotní vzdělávání a třetí role fakulty

 • ve vazbě na ZČU a Plzeňský a Karlovarský kraj bude realizován systém reflektující stavy učitelů (pedagogických pracovníků v regionu − PK a KK). Potřeby regionu budou zohledňovány v přijímání uchazečů, přípravě programů dalšího vzdělávání a personální politice fakulty;
 • rozvoj celoživotního vzdělávání bude motivován finančně, kvalitním marketingem a organizačními podmínkami; Stane se (znovu) jedním z pilířů rozpočtu fakulty.
 • celoživotní vzdělávání bude vnímáno i jako prostředek motivace pro případné budoucí uchazeče (možnost prezentovat veřejnosti dobrý přístup – moderní a zajímavou výuku);
 • budou realizovány stáže pro středoškoláky, realizovány olympiády a vznikne ucelený systém péče o talenty, aby ti šikovní šli k nám a ne jinam;
 • budou podporovány pravidelné a systematicky pořádané akce pro veřejnost (např. výstavy, koncerty, autorská čtení, exkurze…) – navázané na probíhající výzkumy (pravidelné tiskové zprávy, kde fakulta bude prezentována i jako výzkumná instituce);
 • pracovníci fakulty se budou podílet na tvorbě didaktických materiálů, metodik, otevřených vzdělávacích zdrojů, online kurzů a kurzů MOOC;
 • fakulta se zapojí ve větším rozsahu do Univerzity třetího věku;
 • Dětská univerzita bude po stránce přípravy a vedení profesionalizována a rozšiřována.